Kuadri Arsimor

Ekipi menaxhues

Drejtor : D-r. Marjan Alabakovski

 

Zëvendës drejtor:Sonja Sllavkoviq

Zv.drejtor:Sherif Selimi dhe Sonja Sllavkoviq
Udhëheqësit e ndrrimit: Zllatko Janakiev dhe Hirmin Duraku
Udhëheqësit e ndrrimit:Marina Jovanovska dhe Aco Georgievski .
Udhëheqësit  e drejtimeve:
Valentina Stamenkoviq – drejtimi teknik dhëmbësh
Natali Trajkovska – drejtimi motër medicinale dhe fizioteraput
Vasilka Dineva – drejtimi teknik farmaceutik
Marina Cvetkova – Drejtimi teknik laborant
Shërbimi për punë të përgjithshme dhe juridike:dipl.i drejtësisë Natka Trajkovska
Anëtarët e këshillit të shkollës
Kryetar i këshillit të shkollës: Snezhana Tasevska
Përfaqësues nga themeluesi ,Këshilli i Qytetit të Shkupit:
Baki Alimi
Stanka Minovska
-Melita Çaushevka

Përfaqësues të Ministrisë për arsim dhe shkencë
Nuhi Dardhishta

Përfaqësues të Dhomës tregtare të Republikës së Maqedonisë
Dimitar Stojmenovski

Përfaqësues të prindërve të emërtuar nga Këshilli i prindërve:
- Lençe Nikolovska
- Fatime Fejzulla
- Robert Naumovski

Përfaqësues të mësimdhënësve, të emërtuar nga Vendimi i Këshillit të Arsimtarëve
Snezhana Tasevska
Marija Blazhevska
Liljana Ivanova
Sevim Ferati

 

Shërbimi profesional

Shërbimi profesional është një prej komponentëve të jetës shkollore dhe punës. Mbajtësit e metodologjisë didaktike primare të këtij shërbimi janë pedagogu i shkollës Valentina Kostova Damçevska , psikologu Jovica Ostojiq dhe psikologia Kimete Ahmeti. Detyra e tyre është e ndërlikuar dhe e gjerë , por edhe e pandarë prej funksioneve tjera në shkollë , ashtu që sjellja ndaj subjekteve të mbetura paraqet themel spër çfarëdo aktiviteti të shërbimit. Ajo në punën e saj është ngushtë e lidhur me jetën dhe punën e nxënësve , punën e profesorëve , me çka bashkëpunon me drejtorin e shkollës, me prindërit , si dhe institucione të ndryshme të cilat kanë kontakt të pandashëm me shkollën , me qëllim që të përparojë puna edukativo-arsimore . Shërbimi profesional gjithashtu realizon program në kuadër të aktivit të shërbimeve profesionale të qytetit të Shkupit e cila përfshin punën analitiko hulumtuese. Duke marrë parasysh gjendjen aktuale të rinisë , roli i shërbimit profesional vendoset në përmirësim të edukimit edukativ dhe komponentës socio-emocionale në jetën e nxënësve, veçanërisht me përkrahjen e bashkësisë së nxënësve, punës me nxënësit që janë në krizë të pubertetit, me probleme në mësim, me probleme psikologjike dhe të ngjashme. Në periudhën e ardhshme planifikohet punë e votuar me kujdestarët e klasës, prindërit dhe subjektet që kanë rol të rëndësishëm në krijimin e atmosferës shkollore.

 

 

 

AdministrataNatka Trajkovska – sekretar

 

 


Natka Trajkovska

  Sekretare

Gordana Arsovska

  Arhivist

Dragica Markushkoska

Arkëtar

Aleksandar Petrovski

Nikoqir

 

KUADRI ARSIMOR

Kualifikimi në personelin mësimor dhe kërkesat e caktuara të përgjithshme janë paraparë me ligjin për shkollim të mesëm , gjegjësisht njerëz që kanë kryer shkollim të lartë të përshtatshëm. Mësimin në lëndët profesionale e realizojnë profesorët me studime të kryera nga: mjeksia , stomatologjia , farmacia. Sot, në drejtimin për teknik dhëmbësh në kuadër të SHMMQSH “Dr Pançe Karagjozov” mësimin e realizojnë edukatorët e lartë, teknikët nga drejtimi stomatologjik, teknika e dhëmbëve,  mjekët , profesorët nga lëndët e përgjithshme dhe të tjerë. Mësimi teorik interpretohet në klasa dhe kabinete, ndërsa mësimi praktik interpretohet në laboratorë teknik , laboratorë stomatologjik. Në kuadër të shkollimit për teknik farmaceutik nxënësit i fitojnë njohuritë teorike të domosdoshme kurse mësimi është i plotësuar me trajnim praktik. Tani më është i zakonshëm bashkëpunimi me Shoqatën e teknik laboratorëve medicinalë,,të cilët rregullisht e përfshijnë si personelin ashtu edhe nxënësit me aktivitetet e tyre. Bashkpunimi në komponentën edukative ekziston me instuticione nga vendi siç është Qendra klinike universitare,Byroja Republikane dhe e Qytetit për mbrojtje shëndetësore.  Shkolla jonë është mes 16 shkollave të para pioniere të përfshira për reforma në shkollimin e mesëm në Republikën e Maqedonisë. Ky program filloi në 1998 nëpërmjet FARE programit për shkollat e mesme profesionale dhe trajnim, në bashkëpunim me MASH , mirëpo zhvillohet në më shumë faza  duke përfshirë edhe aktivitetet në projekte : Projekt për reforma SSOO – faza 1, 2 dhe 3 projekti në USAID: e-shkolla, SEA projekt: organizata e të rinjve, qendra e karrierës, SPIN, sertifikimi i drejtorëve PMO – projekt për modernizim e shkollimit. Që të mundet sistemi i SSOO të përgjigjet në nevojat e  tregut të punës, në përputhje me strategjinë nacionale për zhvillimin e arsimit e domosdoshme ishte që të përparohet programi mësimor. Për atë qëllim profesorët në këtë shkollë kanë bashkëpunim aktiv me byron me për zhvillimin e arsimit, kurse sot në qendrën për shkollim profesional dhe trajnim. Përkrah asaj marrin pjesë në përgatitjen e kurikulumeve ne të gjitha profilet nga dega e shëndetësisë, me zhvillimin dhe përparimin e planprogramit mësimor, implementimin dhe revizionin e tyre . Këto aktivitete realizohen nëpërmjet realizimit në bashkëpunim me profesorë universitarë të fakultetit të mjeksisë, farmacisë dhe stomatologjisë . Profesorët e shkollës tonë marrin pjesë edhe në përgatitjen e provimeve të maturës shtetërore dhe provimeve shtetërore. Për implementim të suksesshëm të programeve të reja mësimore profesorët ishin të kyçur në më shumë trajnime: Pranimi dhe realizimi i programit mësimor; Shfrytëzimi i pajisjeve të reja teknologjike; Pranimi i metodologjisë aktive dhe teknike në program; Stile të mësimit; Përpunimi i planit të biznesit; Përpunim i projekteve; Përpunimi objektiv strukturor pyetës; Trajnimi formativ , sumativ për vlerësimin e nxënësve; Trajnimi për aftësitë komunikuese; Me shkrimin dhe leximin deri në vlerësimin kritik; Tolerim ndaj konflikteve; Trajnim për gjuhën shqipe dhe angleze; Vlerësimi ekstern dhe provimi i maturës; Menaxjimi i nxënësve-Romë dhe komunikimi social; Përgatitja e provimeve për maturën shtetërore;