Вработени

 

РАКОВОДЕН ТИМ


Директор: Д-р Марјан Алабаковски

 

Помошник директор: Соња Славковиќ

 

Пом. директор: Шериф Селими и Соња Славковиќ

Раководители на смена: Златко Јанакиев и Хирмин Дураку

Раководители на смена:

1. Марина Јовановска
2. Елизабета Сарафимовска
3. Хирмин Дураку
4. Енвер Исмаили

Раководители на отсеци:

Валентина Стаменковиќ – отсек забен техничар

Натали Трајковска – отсек медицинки сестри и физиотерапевтски техничар

Василка Динева – отсек фармацевтски лабораториски техничар

Марина Цветкова – отсек медицински лабораториски техничар


Служба за општи и правни работи: дипл. правн. Натка Трајковска

Членови на Училишен одбор
Претставници од основачот Совет на Град Скопје
1. Баки Халими
2. Жаклина Атанасовска
3. Панче Јакимовски
Претставник од Министерството за образование и наука
1. Мерита Коџаџику

Претставници од наставниците
1.Лилјана Иванова  претседател на УО
2. Севим Ферати  заменик претседател
3. Зденка Ристеска
4. Нина Кнаггс
Претставници од родителите на учениците:
1. Емилија Стојановска
2. Роберт Наумовски
3. Арбен Реџепи
Претставник од Стопанската комора на Република Македонија
1. Соња Китановска

 

 

 

Стручна служба

 

Стручната  служба е  една од  компонентите на училишниот живот и работа. Носители  на дидактичко-методолошката основа на оваа служба се училишниот педагог Валентина Костова Дамчевска,  психолог Јовица Остојиќ и психолог Кимете Ахмети. Нивната задача е сложена и обемна, но и неделлива од останатите функции во училиштето, така што односот кон останатите субјекти претставува темел за било каква активност на службата. Таа во својата работа е тесно поврзана со животот и работата на учениците, работата на наставниците, при што соработува со директорот на училиштето, наставниците,  родителите, како и со разни  институции кои имаат непосреден контакт со училиштето,  се со цел да се унапреди воспитно-образовната работа. Стручната служба исто така  реализира програма во рамки на Активот на стручни служби на Град Скопје, која вклучува аналитичко-истражувачка работа.
Земајќи ги предвид актуелните состојби со младата полулација, улогата на стручната служба се состои во подобрување на воспитно едукативната и социо-емоционалната компонента во животот на учениците, особено со подршка на работата на ученичката заедница, работата со ученици кои се во адолсцентна криза, со проблеми во учењето , со психолошко-развојни проблеми и слично. Во период што следи се планира нагласена работата со класните раководители, родителите и други субјекти кои имаат значајна улога во креирање на училишната клима.

 

АДМИНИСТРАЦИЈА

Натка Трајковска - секретар

 Натка Трајковска

секретар

Гордана Арсовска

архивар

Драгица Маркушкоска

благајник

Александар Петровски

домаќин

НАСТАВЕН КАДАР

Квалификациите на наставниот кадар и одредените општи барања се предвидени со Законот за средно образование, односно лица кои завршиле соодветно високо образование и се здобиле со педагошка, психолошка и методско-дидактичка подготовка на соодветните факултети и имаат положено стручен испит.

Наставата по стручните предмети ја реализираат наставници со завршени студии по: медицина, стоматологија, фармација.

Денес, во отсекот за забни техничари во рамките на СМУ на Град Скопје „Д- р Панче Караѓозов” наставата ја реализираат високоедуцирани, стручни кадри од областа на стоматолошката протетика, забната техника, лекари, магистри, наставници по општообразовни предмети и др. Теоретската настава се изведува во училници и во кабинети, а практичната настава се изведува во две добро опремени заботехнички лаборатории.

Во рамките на школувањето за Фармацевтски лабораториски техничат, учениците ги стекнуваат неопходните теоретски знаења, а наставата е дополнета со практична обука за примена на класични и современи фармацевтски техники и постапки кои се користат при изработка, дистрибуција и контрола на лекови и помошни лековити средства.

Веќе е традиционална соработката со Здружението на медицински лабораториски техничари, кои активно ги вклучуваат како нашиот кадар така и учениците во своите активности.
Соработка во едукативна компонента постои со институции од земјата како што е Универзитетски клинички центар, Републички и Градски Завод за здравствена заштита.

Име

Презиме

наставен предмет

1

2

3

Славица

Танчева

македонски јазик

Владанчо

Ристовски

македонски јазик

Анета

Црвчевска

македонски јазик

Васка

Дојчиновска

македонски јазик

Татјана

ХристовскаКачоровска

македонски јазик

Лидија

Илкоска

македонски јазик

Александра

Димитриевска

македонски јазик

Даниела

Јовановска

македонски јазик

Агим

Морина

македонски јазик

Рамиз

Љута

албански јазик

Шпреса

Исмаили

албански јазик

Шкендије

Јетиши

албански јазик

Назан

Халими

албански јазик

Лилјана

Иванова

англиски јазик

Славица

Ѓурчевска

англиски јазик

Костадинка

Ѓозева

англиски јазик

Катерина

Анчева

англиски јазик

Бети

СилјаноскаДрнков

англиски јазик

Маја

Бакраческа

англиски јазик

Илми

Ковачи

англиски јазик

Агим

Ибраими

англиски јазик

Менсур

Али

англиски јазик

Ајсел

Абази

англиски јазик

Ацо

Ѓоргиевски

бизнис

Благојче

Ѓорчевски

бизнис

Индер

Дестани

бизнис

Мухарем

Бакиу

бизнис

Емилија

БошковскаЖивадиновиќ

информатика

Билјана

СтаменковиќКамчева

информатика

Бејтула

Муртезани

информатика

Рамиз

Љачи

информатика

Валентина

Стаменковиќ

историја

Ружица

Димовска

историја

Кенан

Исени

историја

Исмаил

Ибиши

историја

Слободан

Тасевски

граѓанско образование

Замира

Војка

граѓанско образование

Андреј

Манолев

спорт и спорт.активн.

Младен

Чичаковски

спорт и спорт.активн.

Весна

Качаниклиќ

спорт и спорт.активн.

Енвер

Исмаили

спорт и спорт.активн.

Емин

Рустеми

спорт и спорт.активн.

Валдет

Шабани

спорт и спорт.активн.

Теута

Шабани

музичка култура

Лидија

Пшенко

музичка култура

Раде

Аџигоговски

ликовна уметност

Исмет

Имери

ликовна уметност

Елизабета

Сарафимовска

биологија

Снежана

Тасевска

биологија

Љупка

Кунгуловска

биологија

Елена

ЈакимовскаБарџовска

биологија

Хирмин

Дураку

биологија

Енвер

Граинца

биологија

Ирфан

Муртезани

биологија

Сузана

Тасевска

аналитичка хемија

Даниела

СтојановскаПановска

хемија

Натали

Трајковска

биохемија

Снежана

Ефтимовска

хемија

Силвана

Буклеска

хемија

Билјана

АврамовскаФилкоска

хемија

Севим

Ферати

хемија

Неше

Салих

хемија

Љумтурија

Зубер

аналитичка хемија

Нада

Пецуровска

физика

Наташа

Глигоровска

физика

Ридван

Мемеди

физика

Есма

Ислами

физика

Билјана

Стефановска

математика

Стојанка

Ристовска

математика

Захир

Селими

математика

Мустафа

Бакиу

математика

Фљорим

Селмани

латински јазик

Ивица

Весов

латински јазик

Марина

Јовановска

психологија

Мируше

Рамети

психологија

Соња

Славковиќ

медицински предмети

Марина

Цветкова

медицински предмети

Кристина

Тасевска

медицински предмети

Виолета

Кузмановиќ

медицински предмети

Зденка

Ристеска

медицински предмети

Маја

МрмоваШкартова

медицински предмети

Билјана

Ристова

медицински предмети

Данка

Гиговска

медицински предмети

Славица

Видеска

медицински предмети

Снежана

БинчеваКолевска

медицински предмети

Нада

Терзиовска

медицински предмети

Весна

Атанасовска

медицински предмети

Билјана

Ефремова

медицински предмети

Елена

Каевска

медицински предмети

Вера

Бутикоска

медицински предмети

Ерсеље

Треси

медицински предмети

Рилинд

Рахмани

медицински предмети

Есраљ

Кадри

медицински предмети

Јета

Бериша

медицински предмети

Амир

Ајдаровски

медицински предмети

Лорета

Сали

медицински предмети

Љуљјета

БајрамиМуслиу

медицински предмети

Димитрија

Јанкуловски

стоматолошки предмети

Александра

Милошевска

стоматолошки предмети

Жана

Чингоска

стоматолошки предмети

Валмира

Бакали Морина

стоматолошки предмети

Артан

Салиу

стоматолошки предмети

Василка

Динева

фармацевтски предмети

Соња

Трајановска

фармацевтски предмети

Анита

Диневска

фармацевтски предмети

Споменка

Крстевска

фармацевтски предмети

Енфале

Исмаили

фармацевтски предмети

Рамиз

Азири

фармацевтски предмети

Николина

Трајановска

практична настава м.с

Билјана

Чибишева

практична настава м.с

Весна

Ерби

практична настава м.с

Сунчица

Ивановска

практична настава м.с

Зорица

Јанакиева

практична настава м.с

Нина

Кнаггс

практична настава м.с

Соња

Митевска

практична настава м.с

Елена

Димитриевска

практична настава м.с

Марина

Поповска

практична настава м.с

Милка

Самарџиевска

практична настава м.с

Љиљана

Тоновска

практична настава м.с

Зумрета

Јакупи

практична настава м.с

Едлира

Дестани

практична настава м.с

Бехија

Селими

практична настава м.с

Валбона

Асани

практична настава м.с

Ајше

Рамадан

практична настава м.с

Мигена

Главче

практична настава м.с

Ресмије

Чиљафи

практична настава м.с

Дашмире

Селими

практична настава м.с

Севдије

Исмани

практична настава м.с

Мирјана

Цветкоска

сораб.во.практ.наст

Весна

Игњатовиќ

сораб.во практ.наст

Петре

Талевски

сораб.во практ.наст

Шабан

Бериша

сораб.во практ.наст

Ертан

Шабани

сораб.во практ.наст

Валентина

КостоваДамчевска

педагог

Јовица

Остојиќ

психолог

Кимет

Ахмети

психолог

Сашо

Трајковски

библиотекар

Олгица

Ристеска

лаборант

Зорица

Весевска

лаборант

Савица

Наумоска

лаборант

 

 

Активности на наставниците

Нашето училиште беше меѓу првите 16 пилот-училишта вклучени во активностите за реформа во средното образование во Република Македонија. Оваа програма започна во 1998 година преку ФАРЕ Програмата за ССОО - средно стручно образование и обука, во соработка со МОН, а се одвива во повеќе фази , вклучувајќи ги и активностите во проектите :

• Проекти за реформа на ССОО - фаза 1, 2 и 3 ( ВЕТ 1, ВЕТ 2 ВЕТ 3 )

• Проекти на УСАИД: Е-школо, СЕА проект: Младинска организација, Кариерен центар , СПИН , сертификација на директори

• ПМО - Проект за модернизија на образованието

За да може системот на ССОО да одговори на потребите на пазарот на трудот, а во согласност со Националната стратегија за развој на образованието, неопходно беше да се унапредат наставните планови и програми.За таа цел, наставниците од нашето училиште имаа активна соработка со Бирото за развој на образованието, а денес и со Центарот за стручно образование и обука. Притоа, учествуваат во изготвување на Курикулумите за сите профили од здравстевена струка, во развојот и унапредувањето на наставните планови и програми, нивната имплементација и ревизија. Овие активности се реализираат преку остварување соработка со универзитетски професори од Медицинскиот, Стоматолошкиот и од Фармацевтскиот факултет, како и со претставници од соодветни здравствени институции, како социјални партнери.

Наставниците од нашето училиште учествуваат и во изготвување на испитните програми за Државна матура и за Завршен испит.

За успешна имплементација на новите наставни програми наставниците беа вклучени во повеќе обуки :

• Примена и реализација на новите наставни програми;

• Користење на новата опрема и информатичката технологија;

• Примена на активни методологии и техники во наставата;

• Стилови на учење;

• Изработка на бизнис план;

• Изработка на проекти;

• Изработака на објективен структурен прашалник

• Обука за формативно, сумативно оценување на учениците

• Обука за комуникациски вештини;

• Со читање и пишување до критичко мислење;

< b="">• Интеграција на ИКТ во наставата; <>

• Разбирање на конфликтите;

• Имплементација на СПИН програмата;

• Обука за албански и англиски јазик;

• Екстерно оценување матурски тестови;

• Менторирање на учениците- Роми и социјален дијалог;

• Подготовка на тестови за Државна матура.